Select Page

محصولات TOPAS هم برای تحقیقات پایه‌ای و هم کاربردهای صنعتی استفاده شده و تقریباً کل گستره تولید آئروسل و اندازه‌گیری ذرات را شامل می‌شوند. در زمینه فنآوری آئروسل و توسعه فیلترها کارایی آنها در مصارف جهانی ثابت شده است. سیستم‌های رقیق‌سازی، تولیدکننده‌های آئروسل و دستگاه‌های شمارنده ذرات از اجزای ضروری برای اتاق‌های تمیز، در داروسازی/سم‌شناسی، برای آشکارسازی و اندازه‌گیری جریان، در زمینه سلامت و ایمنی مشاغل، برای اندازه‌گیری‌های زیست محیطی و اندازه‌گیری‌های محیط‌های بسته به شمار می‌آیند.

با توجه به روند کنونی در توسعه فیلترها و جداسازها در صنعت اتومبیل و تست‌های کیفیت مربوط به آنها، نیاز شدیدی به آزمون‌های استاندارد و خودکار به وجود آمده‌است که خوشبختانه محصولات TOPAS این نیازهای گسترده را در زمینه تجهیزات تست فیلتر و فن‌آوری‌های اندازه‌گیری نشتی گاز برآورده می کند.

با توجه به مشارکت در موسسه‌های استاندارد مختلف در زمینه فن‌آوری آئروسل و تست فیلتر، TOPAS نقشی کلیدی در توسعه و بهبود استانداردهای مرتبط ایفا می‌کند.

کاربردهای اصلی محصولات TOPAS را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

• تجهیزات صحه‌گذاری اتاق تمیز

اندازه‌گیری نشتی گازهای محفظه احتراق

صحه‌گذاری اتاق‌های عمل