Select Page

نیاز به تجهیزات و امکانات اتاق تمیز با افزایش روزافزون کاربردهای صنعتی و زمینههای تحقیقاتی رشد چشمگیری داشته است. این تجهیزات میبایست بر پایه یک برنامه منظم، آزمایش و صحهگذاری شوند (تست عملکرد، تست پذیرش، تست نشتی، اندازهگیری درجه محافظت). انجام تستها جدا از تخصص فنی، نیازمند ابزار و تجهیزات مناسب است که خود این تجهیزات باید تاییده شده و طبق استانداردها و راهنماهای موجود (VDI 2083، VDI 3491، VDI 3867، DIN EN 12469، DIN 12980، ANSI/IEST/ISO 14644-3، ISO 21501) باشند. شرکت TOPAS آلمان به عنوان یک پیشرو در تولید این دستگاهها، دامنه گستردهای از محصولات با کیفیت بالا برای اندازهگیریهای پذیرش اتاقهای تمیز مانند، دستگاههای شمارنده ذرات، دستگاههای تولید آئروسل، سیستمهای رقیقسازی و پروبهای نمونه برداری ایزوکینتیک مستطیلی شکل ارائه میکند که همگی به طور خاص متناسب با استانداردها و مقررات موجود میباشند. در هنگام طراحی تجهیزات، سعی بر این بودهاست که برای کاربردهای متحرک مناسب باشند. در مورد اندازه گیریهای پذیرش اتاقهای تمیز، نیازمند آشکارسازی جریان هوا توسط دودهای استریل و غیرسمی است که برای این منظور از مهپاش‌ها (nebulizer) مانند دستگاه جدید و پیشرفته تولیدکننده تصعیدی مه مدل (CFG 290) استفاده می‌شود.

محصولات TOPAS برای کاربردهای صحهگذاری اتاق تمیز عبارتند از:

 

دستگاه تولیدکننده آئروسل مدل ATM 226


atm_226تست محفظه‌های جریان لامینار با ایجاد یک جریان بالادست (upstream) از آئروسل مایع با استفاده از یک دستگاه تولیدکننده آئروسل (مانند دستگاه مدل ATM 226 با محفظه از جنس فولاد زنگ نزن و کمپرسور داخلی) انجام می‌شود.

سیستم رقیق‌سازی آئروسل مدل DIL 554


dil_554غلظت مورد نیاز برای انجام این آزمایش آئروسل توسط یک دستگاه رقیق‌کننده آئروسل (مانند مدل DIL 554 با محفظه از جنس فولاد زنگ‌نزن و مجهز به باطری) به دست می‌آید.

پروب نمونه‌برداری مستطیلی شکل مدل SYS 529


sys_529فیلتر در جریان پایین‌دست (downstream) با استفاده از پروب نمونه‌برداری مستطیلی‌شکل مدل SYS 529 بر اساس استاندارد EN ISO 14644-3 به منظور کاهش تعداد دفعات اسکن و به حداقل رساندن خطاهای احتمالی اسکن می‌شود.

 

دستگاه پارتیکل کانتر مدل LAP 340


lap_340جریان هوای مورد آزمایش برای اندازه‌گیری به سمت یک پارتیکل کانتر هدایت می شود (مانند پارتیکل کانتر ویژه اتاق‌های تمیز مدل LAP 340 با محفظه از جنس فولاد زنگ نزن).

دستگاه تولیدکننده مه برای آشکارسازی جریان هوا مدل CFG 290


cfg_290در اندازه‌گیری‌های مربوط به پذیرش اتاق‌های تمیز، آشکارسازی جریان هوا توسط یک دود استریل و غیرسمی مورد نیاز است که برای این منظور از مهپاش‌ها مانند دستگاه تولیدکننده مه تصعیدی مدل CFG 290 استفاده می‌شود.