Select Page

تست ریگ سیستم‌های تهویه محفظه میل‌لنگ/جداسازهای بخار روغن – مدل SPT 140

تست ریگ جداساز روغن مدل SPT 140 برای پروسه‌های خودکار تست برای کسب نتایج با توجه به قوانین جریان و راندمان وزنی و کسری حذف ذرات طراحی شده‌است. در سیستم‌های تهویه محفظه میل‌لنگ از جداسازهای روغن به منظور کاهش مصرف روغن و مهم‌تر از آن کاهش نرخ‌های انتشار نهایی موتور استفاده می‌شود. همچنین ممکن است باقیمانده‌های روغن سوخته در خروجی روی کاتالیست‌ها اثر منفی گذارند. سیستم‌های تهویه محفظه میل‌لنگ (CCV) با اندازه‌گیری پارامترهای زیر در میزهای تست موتور بهینه‌سازی می‌شوند:

• راندمان کسری جذب ذرات

• منحنی تخلیه (فشار و جریان حجمی)

• منحنی تنظیم فشار

• نشتی

اکنون تعداد بیشتری از تولیدکنندگان جداسازهای بخار روغن از میزهای تست مخصوص مانند SPT 140 به منظور مطالعه کارایی و بهنیه‌سازی طراحی جداسازها از طریق شبیه‌سازی پارامترهای فوق استفاده می‌کنند. نمونه در حالت فشار بالا و فشار پایین توسط یک آئروسل تحت شرایط کنترل شده (نرخ جریان جرمی، دما) تست می‌شود. محیط نمونه نیز از لحاظ دمایی کنترل می‌شود. روغن جدا شده و روغنی که از جداساز گذشته است بسته به نرخ جریان حجمی اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌گیری از روش وزنی توسط یک فیلتر میکرونی انجام می‌شود. جرم روغن نشتی از جداساز به صورت آنلاین اندازه‌گیری می‌شود. همچنین نشتی روغنی که از جداساز گذشته را نیز می‌توان اندازه گرفت. این تست ریگ، شرایط کارکرد طبیعی جداسازهای بخار روغن را شبیه‌سازی می‌کند. ثبت منحنی تنظیم فشار با اندازه‌گیری “فشار در سیستم تهویه محفظه احتراق” بر حسب “فشار هوای ورودی” در چندین نرخ جریان حجمی مختلف انجام می‌شود.

راندمان کسری حذف ذرات نیز تبدیل به یک پارامتر مهم در تحقیقات اخیر شده‌است.

بیشتر

مزایا

• میز تست فشرده

• محدوده وسیع نرخ جریان

• نگهدارنده نمونه قابل تنظیم برای نمونه‌های با ابعاد مختلف

• تولیدکننده بخار روغن قابل حرارت‌دهی (تا 120 درجه سانتیگراد)

• تولید کننده آئروسل مدل ATM 143 قابل حرارت‌دهی که جدا از SPT 140 نیز قابل استفاده است.

• نرم افزار راهنمای انجام آزمایش

• نرم افزار تحت ویندوز کنترل تست ریگ و ذخیره داده‌ها

• اندازه‌گیری دقیق نرخ جریان

ملحقات

• دستگاه تولید قطرات روغن مدل LDG 244 برای قطرات بزرگ به منظور شبیه‌سازی تاثیرات فیلم‌های روغن و تراوش روغن

• تجهیزات اندازه‌گیری ذرات با نمونه‌برداری مجزای فشار

° پمپ شلنگی (Hose pump)

° سیستم سوئیچ نمونه برداری مدل SYS 520 شرکت TOPAS، قابل کنترل توسط نرم افزار اسپکترومتر آئروسل

° سیستم رقیق سازی آئروسل مدل DIL 555 شرکت TOPAS

° اسپکترومتر اندازه ذرات آئروسل مدل LAP 322 شرکت TOPAS

دانلود

• برگه اطلاعات فنی

محصولات مشابه

BBT 143 

تست ریگ نشتی موتور برای تعیین وزنی و فوتومتریک میزان روغن

تولید آئروسل

GMS 141 

سیستم اندازه‌گیری وزنی

تولید آئروسل