Select Page

سیستم اندازه‌گیری وزنی – مدل GMS 141

سیستم اندازه‌گیری وزنی GMS 141 امکان تعیین آسان میزان روغن موجود در جریان نشتی (blow-by) پس از جداسازهای بخار روغن را توسط یک صفحه فیلتر یا فیلتر کارتریج مستقیماً روی موتور استند یا استند تست موتور را فراهم می‌سازد.

کاهش مصرف روغن به همراه کاهش ساییدگی اجزا از مهم‌ترین پارامترها برای رسیدن به استانداردهای مطلوب موتورهای پیستونی می‌باشند.

جداسازهای بخار روغن از اجزای اصلی یک تهویه محفظه میل‌لنگ هستند که از لحاظ افت فشار و جریان روغن ارزیابی می‌شوند.

مزایا

• تعیین میزان روغن پس از جداکننده‌های بخار روغن در نشتی موتورهای احتراقی

• امکان نصب دو فیلتر مختلف. انتخاب با توجه به نرخ جریان و بار فیلتر:

° فیلتر صفحه‌ای با قطر 110 میلی‌متر یا

° فیلتر کارتریج با قطر 65 میلی‌متر و طول 93 سانتی‌متر

• دو بخش مجزا: جریان جانبی و اندازه‌گیری. 

• سوئیچ کردن بین دو بخش توسط شیرهای توپی پنوماتیک؛ ویژگی: قابلیت سوئیچ کردن اتوماتیک و دستی

کاربردها

• ارزیابی وزنی جداکننده‌های بخار روغن برای محفظه‌های تهویه میل‌لنگ در موتورهای احتراقی

• کالیبراسیون تولیدکننده‌های آئروسل (aerosol generators)

ملحقات

• TOPAS برای تعیین در محل غلظت و اندازه متوسط ذرات آئروسل محفظه احتراق فوتومتر آئروسل فرآیند مدل‌های PAP 610 و PAP 612 را ارائه کرده‌است.

• TOPAS یک تست استند فشرده شامل سیستم اندازه‌گیری وزنی مدل GMS 141، دستگاه PAP 610 و PAP 612 ارائه کرده‌است: تست ریگ نشتی موتور مدل BBT 143.

• تست ریگ TOPAS برای جداکننده‌های بخار روغن مدل SPT 140 به منظور انجام تست‌های خودکار بر اساس راهنمای ISO/CD 20564 طراحی شده‌اند.

دانلود

• برگه اطلاعات فنی

محصولات مشابه

BBT 143 

تست ریگ تعیین نشتی موتور برای تعیین وزنی و فوتومتریک میزان روغن

تولید آئروسل

SPT 140 

سیستم تست جداسازهای بخار روغن

تولید آئروسل